Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Új alapokon a honvéd tisztképzés
2022.01.03. 15:06 , Snoj Péter - honvedelem.hu
A 2022/2023-as tanévvel megváltozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán tanuló honvéd tisztjelöltek jogállása. A változásokról Zsiga Tamás dandártábornokkal, a Honvédelmi Minisztérium Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsosával beszélgettünk.

Eddig milyen formában folytatták tanulmányaikat a honvéd tisztjelöltek? Mi változik a következő tanévtől és e változásokat mi hívta életre?


Eddig a honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert hallgatókkal ösztöndíjszerződést kötöttünk. E szerződés alapján a fiatalok honvéd tisztjelölti állományba kerültek, mely ugyan számos katonai jellegű kötelezettséget rótt rájuk, de mégsem érezhették magukat még katonának. Az átalakítással a jövőben a tisztjelöltek a honvéd tisztjelölti jogviszony helyett a Magyar Honvédség szerződéses katonai állományába fognak tartozni. A változást a katonatiszti pálya vonzóbbá tétele, a civil felsőoktatásban tanulmányokat folytatóknál jóval magasabb követelmények elismerése hívta életre. A módosításnak köszönhetően már a kezdetektől kiszámítható lesz az életpályamodell a katonatiszti hivatást választó fiatalok számára, magasabb szinten érzékelhetik felkészülésük során a Magyar Honvédség támogatását a tiszti pályára.

Az új kettős jogállás milyen változásokat hoz a tisztjelöltek életében jogok és kötelességek tekintetében?

Közismert, hogy a tisztjelölti jogállás eddig is bizonyos jogokkal és kötelezettségekkel járt, azonban az új jogviszony még egyértelműbb helyzetet teremt már a tanulmányok kezdetén. Esetükben a szerződéses állományú katonákra vonatkozó szabályokat kell majd alkalmazni, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a tisztjelöltek az egyetem hallgatói is, az ebből fakadó jogokkal és kötelezettségekkel együtt.


Az új jogállás számos pozitív változást hoz a tisztjelöltek életében. A jelenlegi ösztöndíj helyett jóval magasabb összegű illetményben és számos, a szerződéses altiszteket megillető egyéb juttatásban fognak részesülni. Tekintve, hogy a honvéd tisztjelöltek javarészt 25 év alattiak, a személyi jövedelemadó 2022. évi változása következtében az illetmény e korhatár alatt SZJA mentességet fog élvezni. A képzési idő tényleges katonai szolgálatban eltöltött időnek fog minősülni, ez a társadalombiztosítási szabályok szerint jogszerző idő. Ez példa nélküli a magyar felsőoktatásban.

A honvédtiszti alapképzésre jelentkezőre ugyanazok az alkalmasság-vizsgálati szabályok vonatkoznak, mint a szerződéses állományba jelentkezőre és esetükben hat hónap próbaidőt kell kikötni. A szerződéses szolgálati viszony a képzés idejére létesül és a képzés befejezését követően automatikusan tíz évvel meghosszabbodik. A honvéd tisztjelölt a katonai szervezetekhez szolgálatteljesítésre és szakmai tapasztalatszerzésre, továbbá külföldi képzésre, kiképzésre is vezényelhető, ezzel is elősegítve a tiszti pályára való minél magasabb szintű felkészülést, az ismeretek megszerzését.

A jelenlegi honvéd tisztjelölti jogviszony 2022. augusztus 20-án átalakul szerződéses katonai szolgálati viszonnyá a jelenlegi évfolyamok tisztjelölt hallgatói esetében is. Ennek keretében az adott évfolyamokon lévő honvéd tisztjelöltek az új rendszer szerinti rendfokozati szinteken fognak „belépni” az új keretek közé.

Őrmestertől zászlósig terjedő rendfokozatokban szolgálnak majd. Ezek gesztusértékű, az évfolyamok megkülönböztetését szolgáló rendfokozatok, vagy pedig valós teendőkkel, felelősségi területekkel járnak majd?

A tisztjelöltek ugyan őrmestertől zászlósig terjedő rendfokozatokban szolgálnak majd, de rendfokozatukat megkülönböztető jelzéssel ellátva fogják viselni, a rendfokozathoz tartozó megnevezés előtt a „hallgató” előtag használatával, ezzel is utalva felsőfokú tanulmányaikra. Így nézve talán gesztusértékűnek tűnik a rendfokozat. Azonban ne felejtsük el, hogy a tisztjelöltek alapvető szolgálati feladata ezzel együtt továbbra is a honvédtiszti pályára történő felkészülés marad, de az egyes rendfokozatok megfelelően fogják tükrözni a képzésben az évenkénti előrehaladást, ezáltal a megszerzett tudás és tapasztalat értékét, a magasabb követelményeknek való megfelelést. Így esetükben már a tanulmányok ideje alatt egyfajta „előmenetel” valósul meg, mintegy utalva a későbbi tiszti pályafutás egyik lényeges elemére, a tudáson, tapasztalaton és teljesítményen alapuló előmenetelre. 

Milyen illetményekkel számolhatnak a tisztjelöltek?

Az új jogállás keretében a tisztjelöltek 2022. augusztus 20-tól, az eddigi ösztöndíj helyett már a szerződéses katonákéhoz hasonló illetményre lesznek jogosultak. Az új illetmény szintje több szempont együttes figyelembevételével került kialakításra: egyrészt az illetményük a jelenlegi honvéd tisztjelölti ösztöndíj összegénél lényegesen magasabb lesz, ami által a tisztjelöltek a szerződéses katonákéhoz közelítő nagyságrendű juttatásban részesülnek, másrészt azonban az így biztosított juttatás szintje nem fogja elérni az altisztek és a pályakezdő tisztek fizetésének szintjét. Ezzel a kellő motiváció megmarad a tanulmányok befejezését követően is. A tisztjelöltek új havi illetményének szintje figyelembe veszi a magasabb évfolyamba lépést, ezáltal a több tudást és tapasztalatot, sőt kifejezetten ösztönzi is a minél jobb tanulmányi eredmények elérését. A magasabb évfolyamon magasabb az alapilletmény összege (évfolyamtól függően 260-300 ezer forint között mozog majd), és aki jól is tanul, annak ezen felül akár havonta további 30 ezer forinttal is kiegészülhet az illetménye. A jövő augusztustól bevezetendő tisztjelölti illetmények a felsőoktatásban elérhető támogatásokhoz, ösztöndíjakhoz viszonyítva versenyképes juttatást fognak képviselni.

Mindemellett figyelünk az illetmények szinten tartására is, ha a jövőben például egy általános, a honvédelmi/rendvédelmi ágazat valamennyi egyenruhását célzó illetményemelés valósul meg, ez maga után vonja majd a tisztjelölti illetmények emelkedését is. Ezen túlmenően az új jogállás keretei között számos egyéb juttatásra is jogosultságot szereznek, illetve szerezhetnek, hasonlóan a hivatásos és szerződéses állomány tagjaihoz: ide sorolhatóak egyes költségtérítések, szociális és egyéb juttatások.

Milyen elgondoláson alapul az új jogállás bevezetése?

A változtatás a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága által közösen kidolgozott koncepción alapul, amelynek kialakítása alatt az eddigi tisztjelölti jogviszony alkalmazása során szerzett tapasztalatokat is figyelembe vettük. Vizsgáltuk más országok tisztképzési rendszereit is, és azt az időszakot, amikor annó a hallgatók a Magyar Honvédség tényleges állományába tartoztak, de nem volt cél más országok modelljének „másolása”, sokkal inkább a haderőfejlesztési célokhoz igazodó megoldást igyekeztünk kialakítani. A módosítás kidolgozásakor egyebek mellett szempont volt a már kezdetektől kiszámítható életpályamodell a katonatiszti hivatást választó fiatalok számára, valamint az, hogy a jogviszonyváltáson keresztül magasabb szinten érzékelhessék a honvédelem nemzeti ügyének elhivatott szolgálatát, a megbecsülést, a honvédség támogatását a tiszti pályára történő felkészülésük során, és biztosítani a jövő elkötelezett, motivált tiszti karát, annak utánpótlását.


Eddig a végzett és felavatott tiszt hivatásos katonaként kezdte meg a pályafutását. Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a szerződéses jogviszony a tisztjelöltek számára?

A szerződéses katonai jogállás az eddiginél erősebb köteléket biztosít majd a tisztjelöltek és a hadsereg között, a szerződéses állományhoz tartozás a honvédség részéről a magasabb szintű bizalom és erkölcsi megbecsülés kifejeződése, amelyet a kiemelt szintű anyagi juttatás is támogat. A szerződéses forma nem fog hátrányt jelenteni, mert a juttatások a hivatásos és a szerződéses katonák esetében lényegében már most is megegyezőek az adott rendfokozati csoporton belül, ugyanakkor a tíz év időtartam vállalása mindenki számára tiszta, kiszámítható helyzetet teremt.

Ez az egyetemi éveket és a tisztté avatást követően kezdődő legalább tíz éves szolgálati idő első hallásra nagy elköteleződést jelenthet. Egy ilyen vállalás lehet-e elrettentő egy ma jelentkezni vágyó számára?

A Magyar Honvédség megköveteli a honvédelem nemzeti ügyének elhivatott szolgálatát és elvárja az erre irányuló komoly szándék kifejezését már a tiszti képzésre történő jelentkezés során is. Ennek ellentételezéseként azonban a jogszabályok szerint – az új honvéd tisztjelölti jogállás megteremtésével különösen is – úgy gondolom arányos erkölcsi és anyagi megbecsülés illeti majd meg az élethivatásukat a katonatiszti pályán eltölteni kívánó személyeket. Fontos, hogy a honvédség vállalja: a tanulmányok sikeres befejezését követően tiszti állományba veszi és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja a tisztjelöltet.

Beszélgetésünk végére minden érhetővé vált, hogy milyen előnyökkel jár a változás a honvéd tisztjelöltek számára. De miért éri meg mindez a Magyar Honvédségnek?


A változás úgy gondolom mindkét fél számára előnyös. A tisztjelölt már a tanulmányainak kezdetétől fogva – a tiszti életpályára felkészülés időszakában – magasabb szintű javadalmazásban részesül, amely az önálló életkezdést is erőteljesebben segíti elő. Az új jogviszonnyal már a képzés kezdetén egyfajta szorosabb kapocs jön létre a tiszti pályára készülő szerződéses katona és a Magyar Honvédség között. A honvédség számára az új jogállási konstrukció alkalmazásával biztosított lesz a megfelelő számú és felkészültségű utánpótlás a tisztek körében. Úgy gondolom, hogy az új jogállás a szellemiségén, kiszámíthatóságán és vonzóbb juttatási elemein keresztül a fiatalok körében még vonzóbbá teheti a tiszti pályát, mindezeken keresztül a beáramlás minőségi mutatóira is jótékony hatást képes gyakorolni.

 


 

toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2