Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Fizetés, juttatások, járandóságok
2013.09.30. 19:02

Tájékoztató az önkéntes tartalékos katonák járandóságairól

A Honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (továbbiakban: Hjt.) 219. § (1) bekezdése alapján az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára

(1) a) illetményként

 aa) a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztásához tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményre,

 ab) a honvédelmi illetményalap 100%-ának megfelelő összegű honvédelmi szolgálati díjra (2020. évben bruttó 44 600,- Ft),

 b) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra és egyes utazási költségeinek a megtérítésére

jogosult.

 

(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítése évente

 a) a 60 napot nem haladja meg, akkor távolléti díjba tartozó illetményelemekre nem jogosult,

 b) a 60 napot meghaladja, akkor a 60 napot meghaladó időtartamra az önkéntes tartalékos katonát a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után nem rendszeres illetménypótlékok nélkül számított illetményként az irányadó időszakra vonatkozó, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított, (1) bekezdés szerinti távolléti díjba tartozó illetményelemek összegének és szolgálati járandóságának különbözete illeti meg.

 

(3) Az önkéntes tartalékos katona havonta a részére járó alapilletmény, honvédelmi szolgálati díj, (esetlegesen megállapított rendszeres illetménypótlék) együttes összege 10%-ának megfelelő összegre jogosult honvédelmi szervezetek kiegészítő illetménye címén.

 

 (4) Az önkéntes tartalékos katona illetményéről, szerződéskötési díjáról, rendelkezésre állási díjáról és egyéb pénzbeli juttatásairól részben vagy egészben írásban lemondhat. A lemondását nyilatkozat leadásával gyakorolhatja, amelyben meghatározhatja azon éves bruttó összeget, amely feletti juttatási hányad tekintetében a tárgyévre vonatkozóan illetményre, szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra, egyéb pénzbeli juttatásra való jogosultságát nem kívánja érvényesíteni. A nyilatkozat a már kifizetett juttatásokra vonatkozóan visszamenőleg nem érvényesíthető, utólag nem módosítható, továbbá nem visszavonható.

 

 (5) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult. (2020. évben: bruttó 20 070,- Ft)

 

 (6) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal a honvédelmi illetményalap 75%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult, ha az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot legalább két évre vállalja. (2020. évben: bruttó 33 450,- Ft)

 

(7) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 150%-a. (2020. évben: bruttó 241 500,- Ft)

 

 (8) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege megegyezik a minimálbérrel. (2020. évben: bruttó 161 000,- Ft)

  

(9) A szolgálathalasztás esetén a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj – a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső – időarányos összegben jár.

 

(10) A rendelkezésre állási díj összegének megállapítása során az annak alapját képező, leszolgált év utolsó napján érvényes minimálbér összegét kell figyelembe venni.

 

(11) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésőbb a teljesített évet követő második hónap utolsó napjáig kell kifizetni. Amennyiben a kifizetés napján az önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatot teljesít, abban az esetben a rendelkezésre állási díjból adó-és járulék (33,5%) kerül levonásra. Amennyiben a kifizetés napján az önkéntes tartalékos katona nem teljesít tényleges szolgálatot, abban az esetben a rendelkezésre állási díjból csak személyi jövedelemadó (15%) kerül levonásra. 

 

 (12) A szerződéskötési díjat a szerződés aláírását követő negyedik hónap 5. napjáig kell kifizetni. 

 

Önkéntes tartalékos katonák utazási költségtérítése

 

Munkavégzés esetén munkába járással kapcsolatos helyközi utazások:


1) Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet alapján az önkéntes tartalékos katona részére 100%-os mértékben kell megtéríteni a tényleges szolgálatteljesítésre történő bevonulás és az onnan történő elbocsátást követő hazautazás során indokoltan felmerülő helyközi utazási költségét, ideértve a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is.

 Az elszámoláshoz közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén (MÁV, VOLÁN) csatolni kell az utazási költségről szóló számlát (egyszerűsített számlát).

A számlát az önkéntes tartalékos állományilletékes katonai szervezete nevére és címére kell kiállítani, ezért a különböző, a személyt egyéb más jogcímen (pl.: hallgatóként) esetlegesen megillető utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

Amennyiben az önkéntes tartalékos végleges szerződésében más katonai szervezet szerepel, akkor az abban szereplő katonai szervezet nevére és címére kell a számlát kiállítani.

Az elszámolás kiküldetési rendelvény felhasználásával történik, mely az önkéntes tartalékos katona részére a bevonulás napján kerül kiadásra. 

A bevonulás – és lehetőség szerint az elbocsátás – napjára szóló menetjegyek megvásárlásáról szóló számlák a szolgálatteljesítés helyén a szolgálatból történő elbocsátás előtt helyben összegyűjtésre kerülnek. A tényleges elszámolást és az utazási költségtérítés utalását az állományilletékes katonai szervezet pénzügyi szerve hajtja végre. A számlák kifizetése azok parancsba tételét követően bankszámlára történő átutalással történik, ennek hiányában lakcímre történő postai utalással lehetséges. Amennyiben az elbocsátás napjára szóló menetjegy előre nem váltható meg, az arról szóló számlákat az elszámolás érdekében postán kell megküldeni az állományilletékes katonai szervezet részére elbocsátást követő 30. napig. A menetjegy megküldése során felmerülő postaköltségek az önkéntes tartalékos katonát terhelik.

 

2) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat alatt a szolgálatteljesítés helyére munkába járással kapcsolatos helyközi utazás költségei közösségi közlekedéssel történő napi (hétvégi) munkába járás és hazautazás esetén 86%-os mértékben számolhatóak el. Az elszámoláshoz menetjegy vagy bérlet leadása szükséges.

Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a helyközi munkába járási költségek megtérítését akkor is, ha a jogosult közösségi közlekedési eszközt nem vesz igénybe. Ebben az esetben munkába járási költségtérítés címén a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a szolgálatteljesítési hely közötti, szilárd burkolatú, útdíj megfizetése nélkül igénybe vehető közforgalmú úton mért legrövidebb oda-vissza távolságra egységesen 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség kerül folyósításra. Költségtérítésként az üzemanyagköltség, pályamatricadíj nem számolható el.

  

Munkába járás céljából helyi közlekedési bérlet leadása és elszámolása nem lehetséges.

 

A munkába járási költségtérítés megállapításához, az önkéntes tartalékos katonának kérelmet kell kitöltenie, mely alapján kerül majd a munkába járási költségeinek elszámolása részére parancsban engedélyezésre.

A munkába járási költségek elszámolása havonta vagy ha tényleges szolgálatteljesítési ideje egy hónapnál kevesebb, akkor a tényleges szolgálatteljesítés utolsó napján szolgálati jegyen történik. A szolgálati jegyhez – amennyiben közösségi közlekedési eszközt vesz igénybe - csatolni kell a jegyet vagy bérletet, illetve minden esetben csatolni kell a jelenléti ív másolatot. A kérelem és a szolgálati jegy a bevonulás napján kerül átadásra.


Szolgálati kiküldetés szabályai szerinti szolgálatteljesítés ideje alatti utazások:

(ha a szolgálati, munkaköri feladatok a szolgálatteljesítési hely, a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településtől eltérő belföldi településen való szolgálatteljesítést tesznek szükségessé)

3) Bevonulás és szolgálatból történő elbocsátás:

A HM rendelet alapján az önkéntes tartalékos katona részére 100%-os mértékben kell megtéríteni a tényleges szolgálatteljesítésre történő bevonulás és az onnan történő elbocsátást követő hazautazás során indokoltan felmerülő helyközi utazási költségét, ideértve a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is.

Az elszámoláshoz közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén (MÁV, VOLÁN) csatolni kell az utazási költségről szóló számlát (egyszerűsített számlát).

A számlát az önkéntes tartalékos állományilletékes katonai szervezete nevére és címére kell kiállítani, ezért a különböző, a személyt egyéb más jogcímen (pl.: hallgatóként) esetlegesen megillető utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

Amennyiben az önkéntes tartalékos végleges szerződésében más katonai szervezet szerepel, akkor az abban szereplő katonai szervezet nevére és címére kell a számlát kiállítani.

Az elszámolás kiküldetési rendelvény felhasználásával történik, mely az önkéntes tartalékos katona részére a bevonulás napján kerül kiadásra. 

A bevonulás – és lehetőség szerint az elbocsátás – napjára szóló menetjegyek megvásárlásáról szóló számlák a szolgálatteljesítés helyén a szolgálatból történő elbocsátás előtt helyben összegyűjtésre kerülnek. A tényleges elszámolást és az utazási költségtérítés utalását az állományilletékes katonai szervezet pénzügyi szerve hajtja végre. A számlák kifizetése azok parancsba tételét követően bankszámlára történő átutalással történik, ennek hiányában lakcímre történő postai utalással lehetséges. Amennyiben az elbocsátás napjára szóló menetjegy előre nem váltható meg, az arról szóló számlákat az elszámolás érdekében postán kell megküldeni az állományilletékes katonai szervezet részére elbocsátást követő 30. napig. A menetjegy megküldése során felmerülő postaköltségek az önkéntes tartalékos katonát terhelik.

 

4) Szolgálatteljesítés ideje alatti utazások:

 Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat alatt a szolgálatteljesítés helye vagy lakóhelye (tartózkodási helye) és a munkavégzés helye közötti helyközi utazási költségek közösségi közlekedéssel történő napi vagy hétvégi utazás esetén 100%-os mértékben számolhatóak el. A tiszti állománycsoportba tartozó önkéntes tartalékos katona részére magasabb komfortfokozatú közlekedési eszköz – ideértve a pótjegy-, helyjegy-köteles közlekedési eszközt – igénybevétele is engedélyezésre kerül.

Az elszámoláshoz számla leadása szükséges. Utazás céljából a szolgálatteljesítési helyre vagy lakóhelyre (tartózkodási helyre) érvényes helyi közlekedési bérlet leadása és elszámolása nem lehetséges. Az utazási költségekről szóló számlák valamint a kiküldetési rendelvények összegyűjtése és az utalás a bevonulás és a szolgálatból történő elbocsátást követő hazautazásnál ismertetettekhez hasonló módon történik. 

 

Az 1), 3) és 4) pont szerinti utazásoknál az állományilletékes parancsnok engedélyezheti az utazáshoz magántulajdonban levő saját személygépkocsi (saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója tulajdonában lévő, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi) használatát és a költségek elszámolását is. Az erre vonatkozó kétoldalú megállapodást az önkéntes tartalékos katona a bevonulás előtt és a bevonulás napján is benyújthatja az állományilletékes parancsnok részére. A megállapodáshoz csatolni kell az érvényes teljes körű casco és kötelező személygépkocsi felelősségbiztosítás szerződésének másolatát, a casco biztosítás adott időszakra vonatkozó befizetésének igazolását, valamint a forgalmi engedély másolatát. A saját tulajdonú személygépkocsi tulajdonjogát a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyv másolatával, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolás másolatával kell igazolni.

A kétoldalú megállapodás aláírását követően a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kiszámított összeg kerül kifizetésre.

 

Önkéntes tartalékos katonák élelmezési ellátása

 

A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet alapján az önkéntes tartalékos katona a rendeletben meghatározott esetekben térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra jogosult, amelyet a természetbeni ellátás feltételeinek hiánya esetén, továbbá a rendeletben meghatározott esetekben készpénzben kell megváltani (a továbbiakban: készpénz-megváltás).

Készpénz-megváltás esetén a jogosultsági időszakot minden hónap első napján nyitni és utolsó napjával zárni kell, és az így számfejtett megváltást a tárgyhónapot követő havi illetménnyel együtt kell folyósítani.

 

Készpénzben kifizethető összegek:

-          I. számú norma térítés nélkül: bruttó 2270,- Ft

-          I. számú norma, reggeli hányad: bruttó 795,- Ft

-          I. számú norma, ebédhányad: bruttó 830,- Ft

-          I. számú norma, vacsorahányad: bruttó 645,- Ft

 

Az önkéntes tartalékos katona részére a természetbeni ellátás feltételeinek hiánya esetén folyósított készpénz-megváltás adó-és járulékköteles, más nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katonának más kereső tevékenysége mellett a járandósága fenntartása érdekében a minimálbér 18-szoros korlátba ezen összeget is figyelembe kell venni.

A készpénz-megváltás folyósításról minden esetben (szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona részére is) változás visszaigazolás készül, mely az ÜSZR rendszerben érhető el. A tárgyévben kifizetett készpénz-megváltásról tárgyévet követő év január 31-től kifizetői igazolás kerül átadásra vagy postai úton megküldésre, mely alapján az önkéntes tartalékos katonának adóbevallási kötelezettségét teljesítenie kell a NAV felé.

 


kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2