Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
A munkáltató kompenzálása
2013.09.30. 18:39
Az önkéntes műveleti tartalékos beosztások a haza fegyveres védelme feltételeinek biztosítása érdekében kiemelt jelentőséggel bírnak. Elsősorban olyan beosztásokról van szó, amelynek békeidőszaki folyamatos vagy tényleges állománnyal történő feltöltése nem elsődleges fontosságú, illetve nem biztosított, azonban a betöltésükhöz szükséges felkészülésre már a békeidőszakban szükség van. Az önkéntes műveleti tartalékosok a békeidőszaki tényleges szolgálatuk során pótolhatják a humán erőforráshiányokat. Így többek között beoszthatóak huzamosabb ideje feltöltetlen beosztásokba vagy misszióban résztvevők hazai pótlására, elláthatnak időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy katonai szaktudásuk és civil képzettségük, illetve alkalmasságuk figyelembevételével külszolgálati feladatokban vehetnek részt.

A szerződés megkötése az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP) állománytáblájához csatolt ideiglenes állományjegyzékre 8 hónap időtartamra határozott idejű szerződésként 6 hónap próbaidő kikötésével történt. Ennek megkötésével egyidejűleg vált az Ön munkavállalója az MH tartalékos katonájává, mely időponttól a tartalékos az MH rendelkezésére áll, behívható tényleges katonai szolgálatra. Az ideiglenes állományjegyzékre kötött szerződés a próbaidő leteltéig felülvizsgálatra kerül, és a „végleges” beosztáshoz jogszabályban előírt követelmények teljesülése esetén e szerződés módosításra, vagy felbontásra kerül.
Az önkéntes tartalékosok esetében a kiképzés időtartama a katonai felkészültség figyelembe vételével első alkalommal legfeljebb 25 nap, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 nap (a kiképzés első éve az az év, melyben a tartalékos első alkalommal kerül behívásra kiképzésre). A kiképzésen felül háromévente hat hónap igénybevételre van lehetőség (mely időtartam az érintett önkéntes tartalékos beleegyezésével meghosszabbítható). 

A békeidőszaki előre tervezett behívásokról a tényleges szolgálatot megelőzően az érintett és munkáltatója tájékoztatást kap.
Az önkéntes tartalékos kérelmére egészségi, tanulmányi, családi, illetve fontos személyi érdek alapján a tényleges szolgálatteljesítésre történő behívás átütemezhető. A munkáltató a működésével összefüggő okból a tett vállalása figyelembevételével jogosult – munkavállalója vonatkozásában – átütemezést kezdeményezni.
A különleges jogrendben (veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, váratlan külső fegyveres támadás esete) jogszabály, illetve jogszabály felhatalmazása alapján, az önkéntes tartalékos állomány behívása a normál (béke) időszaktól eltérően kerül szabályozásra.
A most megküldött Megállapodás hivatott igazolni a munkavállaló jelenlegi, Önnel fennálló jogviszonyát, továbbá ez szükséges a későbbi, Önt – mint munkáltatót – érintő kompenzáció teljesíthetőségéhez. A munkáltatót megillető kompenzációt az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza. E rendelet értelmében a munkáltató önkéntes tartalékos munkavállalója tényleges katonai szolgálatteljesítése időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációra jogosult, melynek mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg. A számításhoz a munkáltató statisztikai számjele szerinti nemzetgazdasági ágazat bruttó átlagkereseti adata kerül figyelembevételre. 
A munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha a nyilatkozatában vállalja, hogy munkavállalója önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését, a kompenzáció 50%-ára jogosult, ha a vállalt feltételeket nem vállalja, vagy nem teljesíti. 
Részmunkaidőben foglalkoztatott önkéntes tartalékos munkavállaló után a munkáltatót a munkavállaló munkaidejével arányos kompenzáció illeti meg. 

Nem jogosultak kompenzációra az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapokat kezelő szervek, valamint a közvetlen többségi állami részesedéssel működő gazdasági társaságok. Nem jár kompenzáció továbbá az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknak, valamint a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőknek.

A munkáltató az őt megillető kompenzációról a Megállapodásban lemondhat. Megállapodás hiányában a munkáltató kompenzációra nem jogosult. A munkáltatót megillető kompenzáció kifizetése utólagos finanszírozással történik. 
A munkáltató amennyiben a behívás átütemezésének lehetőségét nem zárta ki, háromévente egy alkalommal, a működésével összefüggő okból jogosult az alkalmazásában álló önkéntes tartalékos tényleges szolgáltra történő előre tervezett behívása egyszeri átütemezésének kezdeményezésére. Az átütemezést az MH területileg illetékes katonai igazgatási szervezeténél kell kezdeményeznie.
Fontos azonban, hogy az átütemezés kezdeményezésének joga nem illeti meg a munkáltatót a Magyar Honvédség által előre nem tervezhető behívás esetén. 

Tisztelt Munkáltató! A honvédelem ügye, azon belül az önkéntes tartalékos rendszer számít az Ön támogatására. Bízom benne, hogy munkavállalója a katonai kiképzés során olyan ismereteket szerez, amelyeket a civil munkahelyén is kamatoztatni képes, ezzel elismerést szerezve önmagának és Önnek mint munkáltatónak a társadalomban. 

Kérem, hogy weboldalunkról letölthető, munkavállaló(k)ra vonatkozó munkáltatói megállapodást két példányban kitöltve és aláírva az alábbi címre megküldeni szíveskedjen: 
MH KIKNYP Bp 1885 pf.: 25.
kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2